Xem sách giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

     

a. Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy to 55dm và đáy bé bỏng 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Xem sách giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

b. Tính trung bình cùng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

3.

Xem thêm: Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Là Gì? Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ nhắn 26m, đáy to hơn đáy nhỏ bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số phù hợp vào vị trí chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm các form size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống thiết bị hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ ba :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Kính Chắn Gió Ô Tô Các H Sử Dụng Sao Cho Hiệu Quả

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Call đáy lớn, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích s của hình thang lần lượt là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cùng hai lòng của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy béo của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))