Soạn anh 9 unit 1 a closer look 2

     

Phần a closer look 2 cung cấp cho chính mình học ngữ pháp về câu phức và một vài các động tự theo công ty đề những ngành nghề bằng tay truyền thống. Bài viết cung cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Grammar

Complex sentences: review – Câu phức (Xem khuyên bảo tại đây)

1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 1 a closer look 2

Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong từng câu dưới đây. Chú ý xem mệnh đề như thế nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục tiêu ( DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân( DR), mệnh đề thời gian( DT).

1. When people talk about traditional paintings (DT), they think of Dong Ho village. ( Khi nói đến tranh truyền thống, họ thường nghĩ về làng mạc Đông Hồ)

2. My sister went to Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats (DP).( Chị tôi mang đến làng Tây hồ nước ở Huế nhằm chị ây có thể mua được chiếc nón bài thơ.)

3. Although this museum is small (DC), it has many unique artefacts.( tuy nhiên bào tàng nhỏ tuổi nhưng nó có nhiều đồ tạo nên tác độc đáo.)

4. This square is our favourite place to hang out because we have space lớn skateboard (DR).( quảng trường này là nơi yêu mếm của bọn chúng tớ để chơi bởi vì chúng tôi có không gian để chơi trượt ván.)

5. The villagers have khổng lồ dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads (DT).( người dân bắt buộc phơi khô domain authority trâu trước khi họ có tác dụng mặt trống. )

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided & make any necessary changes.

Nối thành những câu phức. Sử dụng liên từ phụ thuộc vào được cung cấp và có thể đổi khác nếu buộc phải thiết

1. The villagers are trying khổng lồ learn English.They can communicate with foreign customers, (in order that)

The villagers are trying lớn learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. We ate lunch.Then we went lớn Non Nuoc marble village to buy some souvenirs, (after)

After we had eaten lunch, we went to lớn Non Nuoc marble village lớn buy some souvenirs.

3. This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (even though)

Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city. The products are of good quality, (because)

This department store is an attraction in my thành phố because the products are of good quality.

5. This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village, (since).

This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village. Phrasal verbs

3.Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part & answer the questions.

Đọc đoạn hội thoại trường đoản cú phần Getting Started. Triệu tập vào phần được gạch ốp chân và trả lời câu hỏi.

*

1. What is the meaning of the underline verb phrase? (Cụm từ gạch chân có nghĩa là gì?)

set up: start something (a business, an organisation, etc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

2. Can each part of the verb phrase help you understand its meaning? (Mỗi phần của các từ bao gồm nghĩa không?)

No, the individual words in the verb phrase vì chưng not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B.

Xem thêm: Tạo Liên Kết Giữa Các Sheet Trong Excel Đơn Giản, Chi Tiết, Có Ví Dụ

Nối những các động từ làm việc cột A với nghĩa của chính nó ở cột B

A

B

1. Pass down

a. Stop doing business

1-c

2. Live on

b. Have a friendly relationship with somebody

2-g

3. Khuyễn mãi giảm giá with

c. Transfer from generation to the next

3-f

4. Close with

d. Reject or refuse something

4-a

5. Face up to

e. Return

5-h

6. Get on with

f. Take kích hoạt to solve a problem

6-b

7. Come back

g. Have enough money khổng lồ live

7-e

8. Turn down

Accept, khuyến mãi with

8-d

5. Complete each sentence using the correct size of a phrasal verb in 4. You don"t need khổng lồ use all the verbs.

Hoàn thành những câu sau cùng với dạng đúng cuat nhiều động từ ở bài 4. Không bắt buộc sử dụng toàn bộ các hễ từ.

We must___ face up to___ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.

2. I invited her khổng lồ join our trip to lớn Trang An, but she___ turned down___my invitation.

3. The craft of basket weaving is usually___passed down____ from generation lớn generation.

4. Bởi vì you think we can__live on__ selling silk scarves as souvenirs?

5. They had to__close down___ the museum because it"s no longer a place of interest.

What time___did___ you___come back____ from the trip last night?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first sentence, using the word given.

Hoàn thành câu làm sao để cho nghĩa của câu thứ hai giống với câu đầu tiên. Sử dụng các từ được cho

1. Where did you get the information about Disneyland Resort?

Find

Where did you find out about Disneyland Resort?

2. What time did you get out of bed this morning?

Up

When did you get up this morning?

3. I"ll read this leaflet to lớn see what activities are organised at this attraction.

Look

I"ll look through this leaflet lớn see what activities are organised at this attraction.

Xem thêm: Biểu Cảm Về Quê Hương Em Lớp 7 Hay Nhất, Cảm Nghĩ Của Em Về Quê Hương

4. They"re going lớn publish a guidebook to lớn different beauty spots in Viet Nam.

Out