MẪU SỐ 21A/XN-TNCN

     
*

Biểu mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau lớn khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to lớn khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan liêu den su dung dat dẻo , mẫu khai phí, lệ phí, chủng loại tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu chủng loại khai thuế


Mẫu số 21a/XN-TNCN : bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu số 21a/XN-TNCN : bản kê khai về người phải thẳng nuôi dưỡng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

__________________

*

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: ủy ban nhân dân xã (phường) …………………………………………………………………......................

Bạn đang xem: Mẫu số 21a/xn-tncn

Họ cùng tên tín đồ nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…

Mã số thuế (nếu có):…….……….............................................................................................................…

Số CMND/Hộ chiếu: …..…………………………...………….… Ngày cấp: …...……………...………………….............................

Nơi cấp: ………………………………………...…………………………………………………………...….……………………….........................

Chỗ ở hiện nay nay:..............................................................................................................................…

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng rất tôi.


Stt

Họ cùng tên

người phụ thuộc

Ngày sinh

Số CMND /Hộ chiếu

Quan hệ với những người khai

Địa chỉ thường trú của bạn phụ thuộc

1

2


Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, trường hợp sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Xem thêm: Bản Đánh Giá Xếp Loại Viên Chức 2022, Top 11 Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Viên Chức 2022

Ngày ………. tháng …….… năm ……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA ubnd XÃ, PHƯỜNG (nơi bạn nộp thuế cư trú):

UBND …………………………………………………………………………… chứng thực người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống và làm việc cùng ông (bà) ………………………………….…………………… tại địa chỉ……………… ………………………… ./.

Ngày ………. tháng …….… năm ………..

Xem thêm: Bỏ Túi Cách Chăm Sóc Chó Con Mới Tách Mẹ Một Cách Đúng Đắn Nhất

TM. UBND………………………….……….

(ký tên, đóng góp dấu)

 

Mẫu số 21a/XN-TNCN , 21a/XN-TNCN , Mẫu số 21a/XN-TNCN : bản kê khai về bạn phải trực tiếp nuôi chăm sóc , mau so 21a xn tncn : ban ke khai ve sầu nguoi phai truc tiep nuoi duong