Các cách phá password trên windows đơn giản

     

Bạn đã bao giờ bị quên password singin vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?