Giải sbt đại số, hình học toán lớp 8 tập 1, tập 2

     
Bài 3 Phương trình được đem đến dạng ax + b = 0 Sách bài tập Toán 8 tập 2.Giải bài bác 19, 20, 21 trang 7, 8 Sách bài bác tập Toán 8 tập 2. Câu 19: Giải các phương trình sau…


Bạn đang xem: Giải sbt đại số, hình học toán lớp 8 tập 1, tập 2

Câu 19: Giải những phương trình sau:

a. (1,2 – left( x – 0,8 ight) = – 2left( 0,9 + x ight))

b. (2,3x – 2left( 0,7 + 2x ight) = 3,6 – 1,7x)

c. (3left( 2,2 – 0,3x ight) = 2,6 + left( 0,1x – 4 ight))

d. (3,6 – 0,5left( 2x + 1 ight) = x – 0,25left( 2 – 4x ight))

a. (1,2 – left( x – 0,8 ight) = – 2left( 0,9 + x ight))

( Leftrightarrow 1,2 – x + 0,8 = – 1,8 – 2x)

(eqalign và Leftrightarrow – x + 2x = – 1,8 – 2 cr & Leftrightarrow x = – 3,8 cr )

Phương trình gồm nghiệm x = -3,8

b. (2,3x – 2left( 0,7 + 2x ight) = 3,6 – 1,7x)

(eqalign và Leftrightarrow 2,3x – 1,4 – 4x = 3,6 – 1,7x cr và Leftrightarrow 2,3x – 4x + 1,7x = 3,6 + 1,4 cr và Leftrightarrow 0x = 5 cr )

Phương trình vô nghiệm

c. (3left( 2,2 – 0,3x ight) = 2,6 + left( 0,1x – 4 ight))

(eqalign & Leftrightarrow 6,6 – 0,9x = 2,6 + 0,1x – 4 cr & Leftrightarrow 6,6 – 2,6 + 4 = 0,1x + 0,9x cr và Leftrightarrow x = 8 cr )

Phương trình bao gồm nghiệm x = 8.
Xem thêm: Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ L Thông Dụng Nhất, Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ L

Quảng cáo - Advertisements
Xem thêm: Cách Đăng Ký 3G Mobi 1 Ngày 3000 Đ Cho Tất Cả Thuê Bao, Cách Đăng Ký 3G

d. (3,6 – 0,5left( 2x + 1 ight) = x – 0,25left( 2 – 4x ight))

(eqalign và Leftrightarrow 3,6 – x – 0,5 = x – 0,5 + x cr và Leftrightarrow 3,6 – 0,5 + 0,5 = x + x + x cr & Leftrightarrow 3,6 = 3x Leftrightarrow x = 1,2 cr )

Phương trình tất cả nghiệm x = 1,2

Câu 20: Giải những phương trình sau:

a. (x – 3 over 5 = 6 – 1 – 2x over 3)

b. (3x – 2 over 6 – 5 = 3 – 2left( x + 7 ight) over 4)

c. (2left( x + 3 over 5 ight) = 5 – left( 13 over 5 + x ight))

d. (7x over 8 – 5left( x – 9 ight) = 20x + 1,5 over 6)

a. (x – 3 over 5 = 6 – 1 – 2x over 3)

 ( Leftrightarrow 3left( x – 3 ight) = 6.15 – 5left( 1 – 2x ight))


(eqalign và Leftrightarrow 3x – 9 = 90 – 5 + 10x cr và Leftrightarrow 3x – 10x = 90 – 5 + 9 cr & Leftrightarrow – 7x = 94 Leftrightarrow x = – 94 over 7 cr )

Phương trình tất cả nghiệm

b. (eqalign & 3x – 2 over 6 – 5 = 3 – 2left( x + 7 ight) over 4 Leftrightarrow 2left( 3x – 2 ight) – 5.12 = 3left< 3 – 2left( x + 7 ight) ight> cr & Leftrightarrow 6x – 4 – 60 = 9 – 6left( x + 7 ight) Leftrightarrow 6x – 64 = 9 – 6x – 42 cr & Leftrightarrow 6x + 6x = 9 – 42 + 64 Leftrightarrow 12x = 31 Leftrightarrow x = 31 over 12 cr )

Phương trình có nghiệm $x = 31 over 12)

c. (eqalign và 2left( x + 3 over 5 ight) = 5 – left( 13 over 5 + x ight) cr & Leftrightarrow 2x + 6 over 5 = 25 over 5 – 13 over 5 – x cr )

(eqalign và Leftrightarrow 2x + 6 over 5 = 12 over 5 – x cr và Leftrightarrow 2x + x = 12 over 5 – 6 over 5 cr và Leftrightarrow 3x = 6 over 5 cr và Leftrightarrow x = 2 over 5 cr )

Phương trình có nghiệm

d. (7x over 8 – 5left( x – 9 ight) = 20x + 1,5 over 6)

( Leftrightarrow 3.7x – 24.5left( x – 9 ight) = 4left( 20x + 1,5 ight))

(eqalign và Leftrightarrow 21x – 120left( x – 9 ight) = 80x + 6 cr và Leftrightarrow 21x – 120x + 1080 = 80x + 6 cr & Leftrightarrow 21x – 120x – 80x = 6 – 1080 cr & Leftrightarrow – 179x = – 1074 cr & Leftrightarrow x = 6 cr )

Phương trình tất cả nghiệm x = 6

Câu 21: Tìm đk của x để cực hiếm của từng phân thức sau được xác định:

a. (A = 3x + 2 over 2left( x – 1 ight) – 3left( 2x + 1 ight))

b. (B = 0,5left( x + 3 ight) – 2 over 1,2left( x + 0,7 ight) – 4left( 0,6x + 0,9 ight))

a. Phân thức (A = 3x + 2 over 2left( x – 1 ight) – 3left( 2x + 1 ight)) xác minh khi : (2left( x – 1 ight) – 3left( 2x + 1 ight) e 0)

Ta giải phương trình : (2left( x – 1 ight) – 3left( 2x + 1 ight) = 0)

Ta có: (2left( x – 1 ight) – 3left( 2x + 1 ight) = 0 Leftrightarrow 2x – 2 – 6x – 3 = 0)

( Leftrightarrow – 4x – 5 = 0 Leftrightarrow 4x = – 5 Leftrightarrow x = – 5 over 4)

Vậy khi (x e – 5 over 4) thì phân thức A xác định.

b. Phân thức (B = 0,5left( x + 3 ight) – 2 over 1,2left( x + 0,7 ight) – 4left( 0,6x + 0,9 ight)) xác định khi:

(1,2left( x + 0,7 ight) – 4left( 0,6x + 0,9 ight) e 0)

Ta giải phương trình: (1,2left( x + 0,7 ight) – 4left( 0,6x + 0,9 ight) = 0)

Ta có: (eqalign và 1,2left( x + 0,7 ight) – 4left( 0,6x + 0,9 ight) = 0 cr và Leftrightarrow 1,2x + 0,84 – 2,4x – 3,6 = 0 cr và Leftrightarrow – 1,2x – 2,76 = 0 Leftrightarrow x = – 2,3 cr )