Giải bài tập tài chính doanh nghiệp 1

     

download bài tập tài chính doanh nghiệp 1 có giải mã ✓ bài xích tập tài chủ yếu doanh nghiệp 1 bao gồm đáp án ✓ Giải bài xích tập Tài chủ yếu doanh nghiệp 1 HVNH ✓ Đề thi tài chủ yếu doanh nghiệp 1 có giải thuật ✓ bài xích tập tài chủ yếu doanh nghiệp 1 tính thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, ...✓ tệp tin Word, PDF ✓ cài đặt xuống miễn phí link Google Drive


*

file tài liệu tổng thích hợp hơn những dạng bài tập tài thiết yếu doanh nghiệp 1 bao gồm lời giải, tất cả đáp án, giải mã chi tiết, gồm bài xích tập đánh giá đúng sai, bài xích tập tình huống, tự luận tính thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, ... được biên soạn sẵn tệp tin Word, PDF.

Bạn đang xem: Giải bài tập tài chính doanh nghiệp 1

Những câu bài xích tập tài thiết yếu doanh nghiệp 1 có giải mã giúp sinh viên tất cả thêm tư liệu tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức học phần tài bao gồm doanh nghiệp 1, giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kỳ thi kết thúc học phần, thi thời điểm cuối kỳ sắp đến.

Xem trước tài liệu

TẢI FULL TÀI LIỆU


Ch­ương 3

CHI PHÍ,DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

Bài số 1:

Một doanh nghiệp tài năng liệu về sảnxuất cùng tiêu thụ sản phẩm “X” như­ sau:

(Đơn vị: ngàn đồng)

I. Nămbáo cáo

1. Số lượng sản phẩm sản xuất cả năm: 150.000 cái

2. Số l­ượng thành phầm kết d­ư cuốinăm báo cáo: 5.450 cái

3. Ngân sách sản xuất đơn vị sảnphẩm: 2

II. Năm kế hoạch: dự tính nh­ư sau:

1.Số số lượng sản phẩm sản xuất cả năm tăng 15% so với năm báo cáo

2. Ngân sách chi tiêu sản xuất đơn vị chức năng sảnphẩm hạ 5% đối với năm báo cáo.

3. Bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp vàchi tổn phí tiêu thụ phần nhiều tính bằng 5% ngân sách chi tiêu sản xuất thành phầm tiêu thụ trongnăm

4. Số l­ượng thành phầm kết d­ư cuốinăm tính bằng 6% sản l­ượng cấp dưỡng cả năm.

III. Yêu thương cầu:

Tính giá cả toàn bộ sản phẩm“X” tiêu thụ năm kế hoạch?

Bài giải:

Tacó: Qđ = 5450, Z0 = 2

Qx= 150.000 x 1,15 = 172.500; Z1 = 1,9

Qc= 172.000 x 0,06 = 10350

ð Zsx = Qđ x Z0 + (Qx- Qc) x Z1

= 5450 x20 + (172500 – 10350) x 1,9 = 318985

ð Ztb = Zsx x 1,1 = 350833,5

Bài số 2:

Doanh nghiệp X có tình trạng sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm A như­ sau:

(Đơn vị: nghìn đồng)

I. Tàiliệu năm báo cáo:

1. Số thành phầm kết d­ư đầu năm mới : 215 sản phẩm

2. Số l­ượng cấp dưỡng và tiêu thụ thực tế 9tháng đầu xuân năm mới và dự kiến quý IV

Chỉ tiêu

9 tháng thứ nhất năm

DK quý IV

1. Số l­ượng tiếp tế (SP)

4.100

1.700

2. Số l­ượng tiêu thụ (SP)

3.700

1.800

3. Chi tiêu sản xuất đơn vị sảnphẩm: 200 (không biến đổi so với năm trư­ớc)

II. Tài liệu năm kế hoạch: Dự loài kiến nh­ư sau:

1. Sản lư­ợng phân phối cả nămtăng 10% so với năm báo cáo.

2. Giá cả sản xuất đơn vị thành phầm hạ 10% so với nămbáo cáo.

3. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp và túi tiền tiêu thụ sảnphẩm (năm kế hoạch như năm báo cáo) đa số tính theo 5% chi tiêu sản xuất sảnphẩm tiêu thụ.

4. Trong những năm tiêu thụ không còn số sản phẩm kết d­ư đầu năm và90% số tiếp tế trong năm.

III.Yêu cầu:

Tính ngân sách toàn bộ sản phẩm Atiêu thụ năm báo cáo và năm kế hoạch của người sử dụng X?

Bài giải:

Ta có: Z0 = 200

Qđ= 215+ (4100 – 3700) +(1700 – 1800) = 515

Qx= (4100 + 1700) x 1,1 = 6380

Qt= 515 + 6380 x 0,9 = 6257

Z1= 200 x 0,9 = 180

Giá thành cục bộ sản phẩm A tiêu thụ:

-Năm báo cáo:

Z0sx = (3700 + 1800) x 200 = 1.100.000

ðZ0tb = Z0sxx 1,1 = 1.210.000

-Năm kế hoạch:

Zsx = Qđ x Z0 + (Qt – Qđ)x Z1

= 515 x 200 + (6257 –515) x 180 = 1.136.560

ð Ztb = Zsx x 1,1 = 1.250.216

Bàisố 3: (Đơn vị: nghìn đồng)

Căn cứ vào tư liệu sau củadoanh nghiệp X, hãy xác định:

1. Túi tiền toàn bộ sản phẩmA và thành phầm B tiêu tốn năm kế hoạch?

2.Mức hạ và phần trăm hạ chi tiêu sản xuất của thành phầm tiêu thụ năm kế hoạch?

I. Tư liệu năm báo cáo

1. Giá cả sản xuất đơn vị chức năng sảnphẩm:

- thành phầm A: 1.550

- thành phầm B: 1.650

2. Số l­ượngsản phẩm kết d­ư dự trù cuối năm:

- sản phẩm A: 105 cái

- sản phẩm B: 120 cái

II. Tài liệu năm kế hoạch

1. Số lư­ợngsản phẩm cung ứng cả năm dự kiến nh­ư sau:

- Sản phẩm A:3.100 cái

- sản phẩm B:1.750 dòng

2. Định mức haophí đồ vật t­ư cùng lao động cho 1 đơn vị sản phẩm năm KH như­ sau:

Khoản chi phí

Đơn giá

Định mức tiêu hao cho một đơn vị SP

SP A

SP B

1. Nguyên vật liệu chính

Trong đó: Trọng l­ượng tính

2. Vật tư phụ

3. Giờ đồng hồ công chế tạo sản phẩm

4.BHXH, BHYT,KPCĐ,BHTN (23%)

40

10

12,5

15 kg

11 kg

4kg

50 giờ

20 kg

16 kg

6 kg

40 giờ

3. Dựtoán giá thành sản xuất tầm thường năm chiến lược nh­ư sau:

Khoản đưa ra phí

Chi tổn phí SX chung

1. Chi phí lư­ơng cán bộ, nhân viên quản lý

2. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (23%)

3. Nhiên liệu, hễ lực

4. Vật tư phụ, quy định dụng cụ

5. Khấu hao TSCĐ

6. Các chi phí khác bằng tiền Cộng

90.000

10.800

50.000

71.500

94.500

4. Giá cả sản xuất bình thường đư­ợcphân xẻ hết mang đến sản phẩm xong trong năm kế hoạch theo tiền lư­ơng côngnhân chế tạo sản phẩm.

5. Giá cả tiêu thụ sản phẩmdự tính bởi 5% và bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp bởi 3% chi tiêu sản xuất củamỗi loại thành phầm tiêu thụ trong thời gian

6. Truất phế liệu tịch thu từ nguyênliệu chính là 50%, giá bán 1 kg phế liệu là: 10

7. Số l­ượng sản phẩm kết d­ưdự tính thời điểm cuối năm mỗi các loại là 100 cái.

Bài giải

Ta có: Z0A= 1.550; QđA = 105

Z0B = 1.650; QđB= 120

QxA = 31.00; QcA= 100

QxB = 1.750; QcB= 100

∑CFSX chung = 90.000x 1,23 + 10.800 + 50.000 + 71.500 + 94.500

= 337.500

·CFSXchung đến một đơn vị sản phẩm

-Sảnphẩm A:

(12,5 x 50)/(12,5 x 50 x3.100 + 12,5 x 40 x 1750) = 75

-Sảnphẩm B:

-(12,5x 40)/(12,5 x 50 x 3.100 + 12,5 x 40 x 1750) = 60

·CFNVLtrực tiếp

-Sảnphẩm A:

40 x 15 – 4 x 0,5 x 10 +4 x 10 = 620

-Sảnphẩm B:

40 x 20 – 4 x 0,5 x 10 +6 x 10 = 840

·ChiPhí nhân công trực tiếp:

-Sảnphẩm A:

12,5 x 50 x 1,23 = 768,75

-Sảnphẩm B:

12,5 x 40 x 1,23 = 615

ð Z1A = 75 + 620+ 768,75 = 1.463,75

Z1B = 60 + 840+ 615 = 1.515

·Giáthành toàn bộ năm kế hoạch

ZsxA = Z0Ax QđA + (QxA – QcA) x Z1A

= 1.550 x 105 + (3100 – 100) x 1.463,75

= 4.554.000ð ZtbA = ZsxA x 1,08 = 4.918.320

ZsxB= Z0B x QđB+ (QxB – QcB) x Z1B


= 1.650 x 120 + (1750 – 100)

= 2.697.750ð ZtbB = ZsxB x 1,08 = 2.913.570

·Mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ ngân sách sản phẩm năm kế hoạch:

-Sảnphẩm A:

MZA = QxAx Z1A – QxA x Z0A

= 3.100 x (1.463,75 – 1.550)

= - 267.375

TZA = MZA/(QxAx Z0A) = -267.375/(3.100 x 1.550) ≈ 5,56%

-Sảnphẩm B:

MZB = QxBx Z1B – QxB x Z0B

= 1.750 x (1515 – 1650)

= - 236.250

TZB = MZB/(QxBx Z0B) = - 236.250/(1.750 x 1.650) ≈ 8,18%

Bài số 4

Một DN có tài năng liệu nh­ư sau: (Đơn vị: ngàn đồng)

I. Năm báo cáo

1. Tình trạng sản xuất với tiêu thụ sản phẩm A:

- thành phầm tồn khongày 30/9 là 1.130 SP.

- Dự con kiến quý 4: Sảnxuất:10.580 SP cùng tiêu thụ: 9.810 SP

2. Số liệu dự kiến 31/12:

- vay mượn ngắn hạn: 500.000

- Vay lâu năm :1.500.000 (dùng cho thêm vào kinh doanh)

II. Năm kế hoạch: Dự loài kiến như sau:

1.

Xem thêm: 3 Cách Làm Bánh Mì Đen Bằng Nồi Chiên Không Dầu, 1️⃣ Làm Bánh Mì Đen Bằng Nồi Chiên Không Dầu

Tình hình thêm vào và tiêu thụsản phẩm:

* thành phầm A

- Số lư­ợng thành phầm sản xuất cảnăm: 49.200

- túi tiền sản xuất đơn vị sảnphẩm: 30,4 (hạ 5% so với năm báo cáo)

- Số lư­ợng thành phầm dự loài kiến kếtd­ư cuối năm: 1.500

- giá bán đơn vị thành phầm (chư­acó thuế GTGT): 48

- chi phí làm chủ doanh nghiệp vàchi phí tổn tiêu thụ thành phầm đều tính bởi 5% giá cả sản xuất thành phầm tiêu thụtrong năm.

* Các thành phầm khác

- Tổng lợi nhuận tiêu thụ cả năm:540.670

- Tổng chi tiêu toàn cỗ của sảnphẩm tiêu thụ trong năm: 320.250

2. Tìnhhình khác:

- Nhượng phân phối mộtTSCĐ nguyên giá 340.000 (đã khấu hao 175.000). Giá bán nhượng buôn bán là 180.000. Chiphí tân trang lại tài sản trước khi nhượng phân phối là 10.000.

- lãi suất vay vayngắn hạn: 12%/năm (50% vốn trả vào thời điểm cuối tháng 1 và 50% trả vào vào cuối tháng 3)

-Lãi suất vay dài hạn: 15%/năm.

-Lãi tiền giữ hộ không kỳ hạn dự tính trong năm là 82.000.

-Chiết khấu thương mại dịch vụ dự tính cho quý khách hàng hưởng là 54.800

III. Yêu cầu: Hãytính những chỉ tiêu năm kế hoạch:

1. Tổng lợi nhuận thuần?

2. Tổng roi thuần từ hoạt động kinh doanh?

3. Tính các loại thuế đề xuất nộp?

Biết rằng

- Thuế GTGTđ­ược khấu trừ cả năm planer dự kiến: 110.250

- tổng thể SP tiêu thụ và các chuyển động nhượngbán, thanh lý TSCĐ số đông chịu thuế GTGT (theo phương thức khấu trừ) với thuế suất là 10%. Giá nhượng buôn bán và bỏ ra phínhượng bán TCSĐ các là giá chưa xuất hiện thuếGTGT.

- Thuế suấtthuế TNDN 25%.Bài giải

Tóm tắt

Z0A= 30,4/0,95 = 32

QđA= Qc3A + Qx4A – Qt4A = 1.130 + 10.580 + 9.810

= 1.900

Z1A= 30,4; QxA = 49.200; QcA = 1.500; GA = 48QtA= QđA + QxA – QcA = 1.900 + 49.200 – 1.500 =49.600

ð ZsxA = QđAx Z0A + (QtA – QđA) x Z1A = 1.900 x32 + (49.600 – 1.900) x 30,4

= 1.510.880

ð ZtbA = Z0A x 1,1 =1.661.968

Giáthành toàn bộ của DN:

Ztb= ZtbA + Ztbsp≠ = 1.661.968 + 320.250 = 1.982.218

1. Tính doanh thu thuần năm kế hoạch

-Doanhthu bán sản phẩm sản phẩm A:

DttA = QtAx GA = 2.380.800

-Doanhthu bán hàng sản phẩm ≠: Dtt≠ = 540.670

ð Doanh thu bán sản phẩm của DN:

Dtt = DttA+ Dtt≠ = 2.921.470

ð Doanh thu thuần của chúng ta năm kế hoạch

Dth = Dtt– những khoản sút trừ doanh thu

=2.921.470 – 54.800 = 2.866.670

-Doanhthu từ bỏ HĐTC, CFTC:

DHĐTC = 82.000

CFHĐTC =1.500.000 x 15% + 500.000 x 12%/12 + (250.000 x 12%/12) x 2

= 235.000

-Thunhập khác:

TN≠ 180.000

CFHĐ≠ = 340.000– 175000 + 10.000 = 175.000

2. Tổng roi từ hoạtđộng sale năm kế hoạch

-Tổnglợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:

PthHĐKD = (Dth– Ztb) + (DHĐTC – CFHĐTC)

= (2.866.670 –1.982.218) + (82.000 – 235.000)

= 731.452

-Lợinhuận từ hoạt động khác:

PHĐ≠ = TN≠– CFHĐ≠ = 180.000 – 175.000 = 5.000

ð lợi nhuận trước thuế:

Ptt = PthHĐKD+ PHĐ≠ = 736.452

3. Tính các loại thuế phảinộp năm kế hoạch

VATđra =2.866.670 x 10% + 180.000 x 10%

= 304.667

VATđvào = 110.250

ð VATnộp = VATđra– VATđvào = 194.417

ThuếTNDN = Ptt x25% = 182.863

∑Thuếphải nộp = 377.280

Bài số 5:

Doanh nghiệp Xcó tài liệu sau: (Đơn vị: ngàn đồng)

I. Tư liệu năm báo cáo

1. Chi phí sản xuất 1-1 vị thành phầm H là 76.

2. Dự loài kiến số liệu 31/12 như sau:

- Số sản phẩm H ch­ưa tiêu hao là280 sản phẩm.

- vay mượn ngắn hạn: 460.000

II. Tài liệu năm kế hoạch: dự loài kiến như­sau:

1. Tình trạng sản xuất cùng tiêu thụsản phẩm H:

- Sản lư­ợng tiếp tế cả năm:12.500 sản phẩm

- trong năm sẽ tiêu thụ hết sốsản phẩm kết dư đầu năm và 95% số sản phẩm sản xuất trong năm.

- giá thành sản xuất đơn vị sảnphẩm hạ 5% so với năm báo cáo.

-Giá bán đối kháng vị sản phẩm (chư­a gồm thuế GTGT) là: 119

2. Những loạisản phẩm khác:

- Tổng lệch giá tiêu thụ cả năm:350.000

- Giáthành toàn bộ: 319.000

3. Thực trạng khác:

- Thanh lýmột TSCĐ không còn hạnsử dụng, nguyên giá chỉ 600.000. Thu từ thanh lý là 15.000. Giá cả thanh lýlà 4.500

- lãi suất vay thời gian ngắn là 12%/năm (toànbộ vốn cội và lãi trả vào thời điểm cuối tháng 3)

- tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng trongnăm dự loài kiến 50.000

III. Yêu cầu: Hãy xác định:

1.Tổng roi trước thuế năm kếhoạch?

2. Tính những loại thuế yêu cầu nộp trong năm kế hoạch?

Biết rằng:

-Năm báo cáo chỉsản xuất và tiêu thụ một các loại sản phẩm.

- thành phầm H ở trong diện chịu đựng thuếtiêu thụ quánh biệt, thuế suất là 40%.

- giá thành tiêu thụ và chi phíquản lý doanh nghiệp số đông tính bởi 5% túi tiền sản xuất sản phẩm tiêu thụtrong năm.

Xem thêm: Top 10 Hộp Cơm Giữ Nhiệt Zojirushi Mẫu Mới Nhất 2022, Please Wait

- Toàn bộSP tiêu thụ với các chuyển động nhượng bán, thanh lý TSCĐ gần như chịu thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ) cùng với thuế suất là10%. Tổng thuế GTGT đầu vào đ­ược khấu trừ năm KH dự kiếnlà 142.000. Giáthanh lý và chi phí thanh lý TSCĐ đầy đủ là giá chưa xuất hiện thuế GTGT.