BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

     

Bài tập rút gọn mệnh đề quan liêu hệ là dạng bài xích tập ngữ pháp quen thuộc trong giờ đồng hồ Anh. Vì thế hôm nay, gift4u.vn sẽ đưa về cho chúng ta những thông tin cần thiết về lý thuyết và những dạng bài tập cho chỗ ngữ pháp đặc trưng này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về rút gọn mệnh đề quan hệ


*
*
*
*
*

E.g.: He was the last student who left the classroom.= He was the last student to leave the classroom.

* Động từ bỏ là have/ had

E.g.: I had some chores that I need to do.→ I had some chores to do.

* Đầu câu tất cả Here (be), There (be):

E.g.: Here is the form that you must fill in.→ Here is the form for you to fill in.

4. Rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ bằng việc thực hiện cụm danh từ

Với các mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta rất có thể được rút gọn bằng phương pháp dùng nhiều danh từ tất cả dạng:

Relative Pronoun + be + danh từ/ các danh từ/ các giới từ

Bỏ đại từ quan hệ giới tính như who ,which với cả tobe.

E.g.: Taylor Swift, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend.→ Taylor Swift, a popular singer, has just split up with her boyfriend.

5. Quá trình rút gọn

Bước 1: tìm kiếm mệnh đề tính từ nằm ở vị trí đâu, thường ban đầu bằng who, which, that,…

Bước 2: bớt từ mệnh đề xuống cụm từ.

1. Coi mệnh đề gồm công thức của các danh tự không? giả dụ có vận dụng công thức nghỉ ngơi mục 4.

2. Nếu không có công thức ta xét đến các dấu hiệu như the first, only,…, nếu bao gồm thì vận dụng công thức nghỉ ngơi mục 3. Kế bên ra, rất cần được xét thêm vấn đề hai chủ từ có không giống nhau không nếu tất cả dùng for sb.

3. Nếu không có 2 trường phù hợp trên mới xét xem câu đó dữ thế chủ động hay tiêu cực mà cần sử dụng V-ing tuyệt V-ed.

Bài tập

Bài 1: Dùng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính viết lại những câu sau

1. The man who is standing there is a doctor.

2. The envelope which lies on the table has no stamp on it.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandmother, who is old và sick, never goes out of the house.

5. The students don’t know how to do exercises which were given by the teacher yesterday.

6. The diagrams which were made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the over of 1812.

7. The gentleman who lives next door khổng lồ me is a well-known orator.

8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students who don’t hand in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses that were destroyed by the storm.

Bài 2: Rút gọn mệnh đề tình dục dưới đây

1. Bởi vì you know the woman who is coming towards us?

2. I come from a thành phố that is located in the southern part of the country.

3. The children who attend that school receive a good education.

4. The fence which surrounds our house is made of brick.

5. Be sure to lớn follow the instructions that are given at the đứng đầu of the page.

6. They live in the house that was built in 1990.

Bài 3. Hãy viết lại những câu sau bên dưới dạng rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

1. The boy who is playing with my grandson is very fat.

………………………………………………………………..

2. The book which was recommended by teacher is very good.

………………………………………………………………..

3. The table, which was expensive, was sold for $1000.

………………………………………………………………..

Xem thêm: Motor Quạt Dàn Nóng Điều Hòa Panasonic, Nguyên Nhân Do Đâu

4. The lamp, which was on the table, was made in China.

……………………………………………………………….

5. Her office was the next room that they had to lớn fix.

……………………………………………………………………..

6. The woman who lives near my trang chủ walks to lớn work today.

…………………………………………………………………….

7. The dog that is sleeping on the floor won’t get up.

…………………………………………………………………….

8. Lyly is the only person who understands me.

…………………………………………………………………….

9. People who don’t have their exit cards cannot enter the library.

…………………………………………………………………….

10. Mike, who has lived in London for trăng tròn years, has gone through several earthquake.

…………………………………………………………………….

Keys:

Bài tập 1:

1. The man standing there is a doctor.

2. The envelope lying on the table has no stamp on it.

3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives.

4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.

5. The student doesn’t know how to bởi vì the exercises given by the teacher yesterday.

6. The diagrams made by young Faraday were sent khổng lồ Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812.

7. The gentleman living next door to me is a well-known orator.

8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless.

9. All students not handing in their papers will fail in the exam.

10. I saw many houses destroyed by the storm.

Bài tập 2:

1. Vị you know the woman coming towards us?

2. I come from a đô thị located in the southern part of the country.

3. The children attending that school receive a good education.

4. The fence surrounding our house is made of brick.

5. Be sure khổng lồ follow the instructions given at the đứng top of the page.

6. They live in the house built in 1990.

Bài tập 3:

The boy playing with my grandson is very fat.The book recommended by teacher is very exciting.The expensive table was sold for $9000.The lamp on the table was made in China.Her office was the next room lớn fix.The woman living near my trang chủ walks to lớn work today.The dog sleeping on the floor won’t get up.Lyly is the only person khổng lồ understand me.People without their exit cards cannot enter the library.Mike , having lived in Florida for 20 years, has gone through several earthquake.

Xem thêm: Cách Cộng Bảng Bổ Trợ Cho Tank, Đỡ Đòn Trong Liên Quân Mobile Chuẩn

Hi vọng với những bài tập rút gọn mệnh đề quan lại hệ và phần triết lý gift4u.vn cung cấp đến các bạn sẽ giúp chúng ta củng vắt kiến thức hiệu quả và đạt công dụng cao trong số bài thi tiếng Anh sắp đến đến.