Bài tập về câu điều kiện violet

     

Khi học câu điều kiện, cực nhọc khăn lớn số 1 mà hầu như ai ai cũng gặp phải chính là không phân biệt được một số loại câu điều kiện hay không làm rõ cách dùng, yếu tố hoàn cảnh sử dụng của từng loại. Hiểu được điều này, nội dung bài viết hôm nay của chính mình sẽ cung cấp cho chính mình một số dạng bài tập câu điều kiện để chúng ta có thể luyện tập, nắm rõ hơn đặc thù của từng các loại câu để áp dụng chúng kết quả và đúng chuẩn hơn. 


Câu điều kiện – các loại và cấu trúc cần nhớ 

1. Câu đk loại 0

Được sử dụng để mô tả một vấn đề nào đó ra mắt như một chân lý, sự thật, điều hoàn toàn tất yếu đuối của cuộc sống thường ngày hay gần như quy nguyên tắc của khoa học. 

Mệnh đề phụ 

Mệnh đề chính 
If + thì lúc này đơn 

thì bây giờ đơn 

Ex:

Plants die if they don’t get enough water.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện violet

Bạn sẽ xem: bài tập sửa lỗi sai trong giờ anh violet

(Thực thiết bị sẽ chết nếu nó không có đủ nước.)


*

Bài 2: Hãy xong các câu văn sau theo cách của bạn, chú ý áp dụng các dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we ………………………………If we go khổng lồ the coast again. I ………………………………If I ………………………………,I would have taken part in the contest.If ……………………………… , I probably won’t go to the beach. If I had some money to spend. I ………………………………If you heat ice, it ………………………………The fish ……………………………… if the drivers didn’t attract them with foodI would have written you a postcard if I ………………………………If I ………………………………,I would have learned English earlier.……………………………….,the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: kiếm tìm lỗi sai với sửa lại trong số câu sau

It would be better if you go khổng lồ his house. If she followed my advice, she would be richer now.If you have any trouble, will hotline him.If you will help me, it would be easier.I think be very happy if you came lớn my house. If I am a bird, I could fly.If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lose.If Jane didn’t love her, he hadn’t have married her.That plant dies if you don’t water it.If not you work hard, you can’t pass the exam.

Bài 4: gạch chân dưới đáp án đúng để chấm dứt các câu sau 

Nathan might/ can’t go into town tomorrow if he definitely try lớn catch it! I won’t buy a new điện thoại phone if it will be/ is too expensive.Would/ Should he go school tomorrow, he will give me this book.If An had learned more words, he could have written/ could written a good report.I would be/ am scared if I saw a shark.What will/ would happen if I press this button?Which country would you visit if you had/ would have lost of money. If I had taken that job, I would be/ were a millionaire now. Were/ If were I you, I would buy this houseThe students would have solved the problem if they used/ had used their textbooks.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành các câu văn sau

1. If it ……….. Convenient, let’s go out for a drink tonight.

A. Be B. Is C. Was D. Were

2. If you need a ticket, I ………. Get you one.

A. Could 

B. Would

C. Can 

D. Should

3. If Anna ……….. Him, she would be very happy.

Xem thêm: Cách Đánh Dấu Tích Vào Ô Vuông Trong Word 2010, Cách Đánh Dấu Chéo Vào Ô Trong Word

A. Would meet B. Will meet C. Met D. Should meet

4. Had you told her that this was going khổng lồ happen, she ……….. It.

A. Would have never believed

B. Don’t believe

C. Hadn’t believed

D. Can’t believe

5. Bởi vì you think there would be less conflict in the world if all people ………….the same language?

A. Spoke B. Speak C.had spoken D. Will speak

6. According khổng lồ the timetable, if the train ………. On time, we ……… arrive at 5.30.

A. Leaves/ would B. Left/ would C. Leaves/ will D. Was leaving/ would

7. ……….. More help, I could gọi my neighbour.

A. Should I need B. Needed C. I have needed D. I should need

8. Come on! _____ you hurry, you’ll miss the plane!

A. If B. Unless C. In case D. Supposed

9. If we ………. At the map we wouldn’t be lost.

A. Had look

B. Had looked 

C. Have looked 

D. Have look

10. If I was a good cook, I ……. Invited them to lunch.

Xem thêm: Cách Làm Giò Nạc Tại Nhà - Cách Làm Giò Nạc, Giò Thủ Cho Mẹ Đảm Đang

A. Would have 

B. Would had 

C. Had 

D. Will have

Bài 6: kết thúc các câu văn sau từ rất nhiều từ gợi ý cho trước và phân chia động từ mang lại đúng

What/ you/ do/ ,/ if/ lost/ your handbag?People/ live/ in peace/,/ if/ stop/ fight.You/ come/,/ if/ you/ had/ more/ time?Unless/ Jane/ more/ hard – working/,/ get/ low marks.If/ I/ ill/,/ would/ you/ visit/ me?

2. Giải đáp làm bài tập câu điều kiện

Bài 1: ngừng các câu văn sau cùng với dạng đúng của từ vào ngoặc với các dạng của câu điều kiện

will miss lostwould not be will help woke won’t go drovewouldn’t watch stop would travel 

Bài 2: Hãy xong xuôi các câu văn sau theo cách của bạn, chú ý áp dụng những dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we can go out.If we go to the coast again, I‘ll definitely look for another submarine trip.If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.If it’s not sunny at the weekend, I probably won’t go lớn the beach.If I had some money khổng lồ spend. I would buy that T-shirt.If you heat ice, it turns lớn water.The fish would be too frightened khổng lồ approach if the drivers didn’t attract them with food.I would have written you a postcard if I had had your address.If I were you, I would have learned English earlier.Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. 

= If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: tra cứu lỗi sai và sửa lại trong các câu sau

would be ⇒ will befollowed ⇒ had followedwill ⇒ pleasewill help ⇒ helpedlose ⇒ lost am ⇒ werehadn’t ⇒ wouldn’tdies ⇒ will die dies ⇒ will dieIf not ⇒ unless

Bài 4: gạch ốp chân dưới lời giải đúng để dứt các câu sau

mightisshouldcould have writtenwould bewill hadwould be Were had used 

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng để xong các câu văn sau

BCCAACABBA

Bài 6: ngừng các câu văn sau từ phần lớn từ lưu ý cho trước và chia động từ cho đúng

What would you have done, if you lost your handbag?People will live in peace if they stop fighting.Would you have come, if you had had more time ?Unless Jane is more hard – working, he will get low marks. If I were ill, would you visit me?

Luyện tập với các bài bác tập vận dụng là biện pháp học hiệu quả, phổ biến nhất giúp cho bạn ghi nhớ bài học giỏi hơn và thực hiện được con kiến thức nhiều hơn thế nữa trong thực tế. 

Hi vọng với rất nhiều dạng bài tập về câu đk mà mình đã hỗ trợ ở trên, sau khi chấm dứt xong các bài các bạn sẽ có thể gọi được rõ rộng về các loại câu điều kiện và ghi nhớ bọn chúng lâu hơn.