Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

     

Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, kế toán hạch toán lại chi tiêu thuế TNDN với số thuế đề xuất nộp để có được bảng bằng phẳng tài khoản cuối cùng. Bảng phẳng phiu tài khoản này là một cơ sở để lập bộ report tài chính.

Bạn đang xem: Bài tập lập bảng cân đối kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính tổng vừa lòng gồm các biểu chủng loại báo cáo:

– Bảng phẳng phiu kế toán Mẫu số B01-DN
– báo cáo kết quả chuyển động kinh Mẫu số B02-DN
– report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ Mẫu số B03-DN
– bạn dạng thuyết minh report tài chính– Tình hình tiến hành nghĩa vụ với bên nước Mẫu số B09-DN 

Ở bài viết này gift4u.vn xin share về bí quyết lập bảng biểu thứ nhất trong bộ report tài chính đó là bảng phẳng phiu kế toán.

 

*


NỘI DUNG CHÍNH


1. Khái niệm

Khái niệm: Bảng bằng phẳng kế toán là một báo cáo tài thiết yếu phản hình ảnh tổng quát tình trạng tài sản của chúng ta theo quý giá và mối cung cấp hình thành tài sản tại 1 thời điểm tốt nhất định.

2. Kết cấu và nội dung Bảng bằng vận kế toán

Bảng bằng phẳng kế toán bao gồm 2 phần:

– Phần tài sản:

– Phần mối cung cấp vốn

Tính chất: Tổng gia sản = Tổng mối cung cấp vốn

Tài sản gồm:

+ Phần A: gia sản ngắn hạn

+ Phần B: gia tài dài hạn

Phần nguồn ngân sách gồm:

+ Phần A: Nợ bắt buộc trả

+ Phần B: Vốn nhà sở hữu

3. Căn cứ số liệu để lập BCĐKT

+ Bảng bằng vận kế toán ngày 31/12 năm trước.

+ Sổ cái các tài khoản tổng hợp với tài khoản chi tiết từ loại 1 đến nhiều loại 4.

+ Bảng bằng phẳng tài khoản.

+ những tài liệu liên quan khác như: sổ bỏ ra tiết, bảng tổng hợp đưa ra tiết, bảng kê…

4. Nội dung và cách thức lập những chỉ tiêu phần gia sản như sau:

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN ( Mã số 100)

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng mức tiền, các khoản tương tự tiền và những tài sản ngắn hạn khác có đến thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, những khoản tương tự tiền, các khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn, các khoản buộc phải thu, sản phẩm tồn kho với tài sản thời gian ngắn khác.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

I- chi phí và những khoản tương tự tiền ( Mã số 110)

Chỉ tiêu này đề đạt tổng hợp toàn bộ số tiền hiện nay có của chúng ta tại thời điểm báo cáo, gồm: tiền mặt, tiền nhờ cất hộ ngân hàng, chi phí đang gửi và những khoản tương tự tiền.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

1- tiền ( Mã số 111)

Là tiêu chí tổng đúng theo phản ánh toàn thể số tiền hiện tại có của khách hàng tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt, chi phí gửi ngân hàng và tiền sẽ chuyển.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Tiền” là tổng thể dư Nợ của những Tài khoản :

+ TK 111 “Tiền mặt”, TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”, 113 “Tiền đang chuyển” trên Sổ Cái.

2- những khoản tương đương tiền (Mã số 112):

Chỉ tiêu này phản bội ánh những khoản chi tiêu ngắn hạn bao gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không thật 3 tháng bao gồm khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền khẳng định và không có không ít rủi ro trong thay đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản chi tiêu đó tại thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là cụ thể số dư Nợ cuối kỳ kế toán của tài khoản 121 “Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn” bên trên Sổ Cái, gồm: chi tiết kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc… bao gồm thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thật 3 tháng tính từ lúc ngày mua.

II- những khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn (Mã số 120)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh tổng giá trị của những khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn( sau thời điểm đã trừ đi dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn), bao gồm đầu tư chứng khoán ngắn hạn, mang đến vay thời gian ngắn và đầu tư ngắn hạn khác.

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 129

1- Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng thể dư Nợ của các Tài khoản 121 “Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn” cùng 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” trên Sổ Cái sau khoản thời gian trừ đi những khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào tiêu chí “Các khoản tương đương tiền”.

2- Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư thời gian ngắn ( Mã số 129)

Là tiêu chí phản ánh các khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đầu bốn ngắn hạn, Số liệu sẽ được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này, căn cứ vào số dư bao gồm TK 129 “dự phòng giảm giá đầu tứ ngăn hạn” 

III- những khoản phải thu (Mã số 130)

Là tiêu chí tổng phù hợp phản ánh tổng thể giá trị của các khoản phải thu khách hàng hàng, khoản trả trước cho tất cả những người bán, nên thu nội bộ, cần thu theo quy trình kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo có thời hạn tịch thu hoặc thanh toán giao dịch dưới 1 năm hoặc vào một chu kỳ marketing (sau khi trừ đi dự phòng phải thu nặng nề đòi).

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 139.

1- đề nghị thu quý khách (Mã số 131):

Chỉ tiêu này bội phản ánh các khoản yêu cầu thu quý khách hàng về tiền sản phẩm đã buôn bán đã cung cung thương mại dịch vụ cho người tiêu dùng nhưng không thu.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng cộng dư Nợ trên các sổ cụ thể của TK 131 nên thu khách hàng (thời gian thu hồi dưới một năm hoặc vào một chu kỳ luân hồi kinh doanh.).

2- Trả trước cho tất cả những người bán (Mã số 132).

Chỉ tiêu này phản chiếu số vẫn ứng trước cho người tiêu dùng nhưng không nhận hàng hoặc sử dụng dịch vụ

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng thể dư Nợ TK 331 “Phải trả người bán” trên các sổ bỏ ra tiết

3- cần thu nội bộ thời gian ngắn (Mã số 133)

Chỉ tiêu này bội phản số cần thu nội cỗ trong thời gian dưới một năm hoặc trong một chu kỳ KD.

Số liêu nhằm ghi vào chỉ tiêu này, địa thế căn cứ vào số dư nợ TK 1368 “Phải thu nội bộ khác”

4- cần thu theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng chế tạo (Mã số 134)

Số liệu nhằm ghiu vào tiêu chí này là số dư Nợ TK 337 “ giao dịch theo quy trình kế hoạch hòa hợp đồng xây dựng” bên trên sổ cái

5- các khoản phải thu khác (Mã số 135):

Chỉ tiêu này bội phản ánh những khoản cần thu không giống từ các đối tựợng liên quan, các khoản trợ thì ứng, các khoản núm cố, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu“ những khoản đề xuất thu khác“ là tổng cộng dư Nợ của các Tài khoản 1385, 1388, 338, 141, 144, 334,theo cụ thể từng đối tượng người tiêu dùng phải thu bên trên sổ kế toán chi tiết.

6- dự phòng phải thu ngắn hạn khó dòi (Mã số 139)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này, căn cứ vào số dư có TK 139 “dự phòng buộc phải thu khó đòi” chi tiết cho các khoản dự phòng cho những khoản nợ phải thu thời gian ngắn khó đòi.

IV- sản phẩm tồn kho (Mã số 140)

Là tiêu chuẩn tổng đúng theo phản ánh cục bộ trị giá hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quy trình sản xuất, gớm doanh của người tiêu dùng (sau khi trừ đi dự phòng giảm ngay hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo.

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

1- hàng tồn kho (Mã số 141)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn “Hàng tồn kho” là tổng thể dư Nợ của các Tài khoản 151 “Hàng sở hữu đang đi trên đường”, 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, 153 “Công cụ, dụng cụ”, 154 “Chi mức giá sản xuất, sale dở dang”, 155 “Thành phẩm”, 156 “Hàng hóa” cùng 157 “Hàng gửi đi bán” 158 “hàng hóa kho bảo thuế” trên Sổ Cái.

2- Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho ( Mã số 149)

Là chỉ tiêu phản ánh những khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số dư bao gồm của tài khoản 159 ” dự phòng giảm ngay hàng tồn kho” và được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…)

V- Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 150)

Là tiêu chuẩn tổng hợp phản chiếu tổng các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT được khấu trừ, thuế và những khoản bắt buộc thu bên nước và tài sản thời gian ngắn khác tại thời gian báo cáo.

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158

1- chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ TK 142 “ giá cả trả trước ngắn hạn” trên sổ cái.

Xem thêm: Mua Online Máy Hút Mụn Đầu Đen Mini Cao CấP Kinpolo K, Mua Online Máy Hút Mụn Giá Cực Tốt

2- Thuế GTGT được khấu trừ ( Mã số 152):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh các khoản thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm báo cáo

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 133 bên trên sổ cái.

3- Thuế và các khoản bắt buộc thu đơn vị nước ( Mã số 154)

Chỉ tiêu này đề đạt khoản thuế nộp thừa mang đến Nhà nước tại thời gian báo cáo. 

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Các khoản thuế phải thu” địa thế căn cứ vào cụ thể số dư Nợ thông tin tài khoản 333 “Thuế và các khoản nên nộp bên nước” bên trên Sổ Cái.

4- Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 158)

Chỉ tiêu này đề đạt giá trị gia tài thiếu chờ cách xử trí và các tài sản ngắn hạn khác tại thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” trên Sổ Cái.

B- TÀI SẢN DÀI HẠN

Tài sản lâu năm phản ánh tổng giá bán trị các khoản buộc phải thu lâu năm hạn, gia sản cố định, bất tỉnh sản đầu tư và những tài sản lâu năm khác có đến thời điểm báo cáo, bao gồm: các khoản nên thu dài hạn, gia tài cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài bao gồm dài hạn và gia tài dài hạn khác.

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260

I- các khoản đề xuất thu lâu dài ( Mã số 210)

 Là tiêu chuẩn tổng phù hợp phản ánh cục bộ giá trị của những khoản bắt buộc thu lâu dài của khách hàng hàng, cần thu nội bộ dài hạn, và các khoản đề nghị thu lâu dài khác tại thời điểm report có thời hạn thu hồi hoặc giao dịch trên một năm (sau khi trừ đi dự trữ phải thu khó khăn đòi).

1- đề nghị thu lâu dài của khách hàng hàng( Mã số 211):

Phản ánh số tiền còn buộc phải thu của khách hàng được xếp vào loại tài sản dài hạn tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí “Phải thu lâu dài của khách hàng hàng”căn cứ vào cụ thể số dư Nợ của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”, mở cụ thể theo từng khách hàng so với các khoản cần thu của người sử dụng được xếp vào loại gia sản dài hạn.

2- Vốn sale ở đơn vị chức năng trực ở trong (Mã số 212)

Phản ánh số vốn marketing đã giao cho những đơn vị trực thuộc

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” bên trên Sổ Cái

3- bắt buộc thu nội cỗ dài hạn( Mã số 213):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Phải thu nội bộ dài hạn khác” và chi tiết số dư Nợ của tài khoản 1368 “Phải thu nội cỗ khác” so với các khoản buộc phải thu nội bộ được xếp vào loại gia sản dài hạn.

4- cần thu dài hạn khác ( Mã số 218):

Phản ánh những khoản yêu cầu thu khác từ các đối tượng có tương quan được xếp vào loại tài sản dài hạn, và các khoản ký kết quỹ, ký cược dài hạn.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Các khoản đề nghị thu lâu năm khác” là cụ thể số dư Nợ của những Tài khoản 138, 338, 244, bên trên Sổ Cái.

II- Tài sản cố định và thắt chặt ( Mã số 220)

Là tiêu chuẩn tổng hòa hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn sót lại (nguyên giá chỉ trừ đi quý giá hao mòn lũy kế ) của các loại tài sản cố định và thắt chặt và bất động đậy sản chi tiêu tại thời điểm báo cáo.

Mã số 220 = Mã số 221+ Mã số 224+ Mã số 227+ Mã số 230

1- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình ( Mã số 221) 

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223

Trong đó: 

– Nguyên giá bán ( Mã số 222) : Là số dư nợ của tài khoản 211 tại thời khắc cuối kỳ.

– cực hiếm hao mòn lũy kế ( Mã số 223) : Là số dư gồm của tài khoản 214 và được ghi bằng giá trị âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…)

2- Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài bao gồm ( Mã số 224) và Tài sản cố định và thắt chặt vô hình ( Mã số 227) khẳng định tương tự như Mã số 221

3- ngân sách chi tiêu xây dựng cơ phiên bản dở dang (Mã số 230)

Phản ánh toàn thể giá trị tài sản cố định và thắt chặt đang cài đặt sắm, túi tiền đầu tư xây dựng, giá cả sửa chữa lớn TSCĐ dở dang hoặc đã xong nhưng chưa bàn giao hoặc gửi vào sử dụng.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Chi phí thiết kế cơ phiên bản dở dang” là số dư Nợ của thông tin tài khoản 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang” trên Sổ Cái.

III- bất tỉnh sản chi tiêu ( Mã số 240)

Là chỉ tiêu tổng vừa lòng phản ánh tổng thể giá trị còn lại của những loại không cử động sản đầu tư chi tiêu tại thời gian báo cáo.

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242

1- Nguyên giá chỉ (Mã số 241)

Số liệu để phản chiếu vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 217 “Bất hễ sản đầu tư”, bên trên Sổ Cái.

2- giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 242)

Phản ánh toàn cục giá trị sẽ hao mòn lũy kế của các loại bất tỉnh sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn: (…).

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn “Giá trị hao mòn luỹ kế” là số dư bao gồm của thông tin tài khoản 2147 “Hao mòn bđs đầu tư” trên Sổ Cái.

IV- các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn ( Mã số 250)

Là tiêu chí tổng hợp phản ảnh tổng giá bán trị những khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn trên thời điểm báo cáo như: đầu tư chi tiêu vào công ty con, đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, liên doanh, chi tiêu dài hạn khác…

Mã số 250 = Mã số 251+ Mã số 252+ Mã số 258+ Mã số 259

1- Đầu tư vào doanh nghiệp con (Mã số 251)

Phản ánh giá trị những khoản đầu tư vào công ty con tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu bốn vào doanh nghiệp con” là số dư Nợ của tài khoản 221 “Đầu bốn vào doanh nghiệp con” bên trên Sổ Cái.

2- Đầu tứ vào doanh nghiệp liên kết, liên kết kinh doanh (Mã số 252)

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ánh cực hiếm khoản chi tiêu vào công ty liên kết và vốn góp liên kết kinh doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Đầu bốn vào doanh nghiệp liên kết, liên doanh” là tổng số dư Nợ của những Tài khoản 223 “Đầu tứ vào công ty liên kết”, cùng 222 “Vốn góp liên doanh”, bên trên Sổ Cái.

3- Đầu bốn dài hạn không giống (Mã số 258)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ bên trên TK 228 “ đầu tư chi tiêu dài hạn khác” trên sổ cái

V- tài sản dài hạn không giống (Mã số 260)

Là tiêu chuẩn tổng hợp đề đạt tổng số giá thành trả trước lâu năm hạn tuy vậy chưa phân chia vào giá thành sản xuất, sale đến cuối kỳ báo cáo, gia tài thuế thu nhập cá nhân hoãn lại, và tài sản dài hạn khác, tại thời điểm báo cáo.

Mã số 260 = Mã số 261+ Mã số 262+ Mã số 268

1- túi tiền trả trước lâu năm (Mã số 261)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ TK 242 “ chi phí trả trước nhiều năm hạn” trên sổ cái

2- gia sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại (Mã số 262):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”, bên trên Sổ Cái.

3- gia sản dài hạn khác (Mã số 268):

Phản ánh giá bán trị các tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản nhiều năm hạn sẽ nêu trên.

Xem thêm: 30+ Màu Tóc Dành Cho Người Da Ngăm Đen Bạn Nhất Định Phải Thử 2022

TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( Mã số 270)

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

Đối với phần nguồn vốn trên bảng bằng vận kế toán các bạn tham khảo ở nội dung bài viết sau: giải pháp lập bảng bằng vận kế toán phần 2.